Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2018

# Date Event
1 Fri 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
2 Wed 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
3 Sun 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
4 Sun 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
5 Sat 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
6 Mon 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
7 Tue 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
8 Sat 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
9 Tue 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
10 Thu 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
11 Mon 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 30 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
12 Thu 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
13 Fri 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
14 Tue 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 Fri 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
2 Sun 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
3 Wed 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
4 Sat 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
5 Mon 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
6 Fri 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
7 Mon 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
8 Wed 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
9 Sat 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
10 Wed 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
11 Thu 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
12 Sun 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
13 Thu 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
14 Fri 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
15 Tue 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
16 Sat 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
17 Sat 3rd Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
18 Wed 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
19 Mon 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
20 Mon 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Oopati Ekadashi
21 Fri 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din
22 Wed 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

May 2018 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

Tue 1st May - Vaishakh Vad 1

Mankuva Patotsav

Mankuva

Wed 2nd May - Vaishakh Vad 2

Vrushpur Patotsav

Vrushpur

Thu 3rd May - Vaishakh Vad 3

Kera

Fri 4th May - Vaishakh Vad 4

Ishwarbapa Manifestation

Sat 5th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Sun 6th May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Mon 7th May - Vaishakh Vad 7

Ghanshyamnagar

Tue 8th May - Vaishakh Vad 8

Mandvi

Wed 9th May - Vaishakh Vad 9

Ghanshyamnagar

Thu 10th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Fri 11th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Sat 12th May - Vaishakh Vad 12

Karjisan

Sun 13th May - Vaishakh Vad 13

Langhnaj

Mon 14th May - Vaishakh Vad 14

Karjisan Patotsav

Karjisan

Tue 15th May - Vaishakh Vad 30

Sadguru Din

Maninagar

Wed 16th May - Adhik Jeth Sud 1

Vadodara

Fri 18th May - Adhik Jeth Sud 3/4

Mumbai

Sun 20th May - Adhik Jeth Sud 6

Bangalore

Thu 24th May - Adhik Jeth Sud 10

Maninagar

Fri 25th May - Adhik Jeth Sud 11

Kamla Ekadashi

Mon 28th May - Adhik Jeth Sud 14

Acharya Swamishree Manifestation

Mumbai

Tue 29th May - Adhik Jeth Sud 15

Poonam

Perth